Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti NextBiz s.r.o., so sídlom Majerská 11, Trenčín 911 05, IČO: 46392017, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 25339/R (ďalej len NextBiz). Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na Záujemcu momentom vyplnenia formuára “Vypracovanie ponuky” kliknutím na tlačidlo “odoslať”. Záujemca potvrdzuje svoj plný a bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich bez akýchkoľvek výhrad plniť.

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť NextBiz vytvorila a prevádzkuje internetovú stránku dovolenkuje.me prostredníctvom ktorej si záujemca môže vyžiadať ponuku na letenku, ubytovanie.

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti NextBiz upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti NextBiz ako vlastníka internetovej stránky dovolenkuje.me a záujemcu o ubytovanie, letenku, ktorý prostredníctvom on-line formulára ako záujemca prejavil vôľu aby mu bola poslaná ponuka na ubytovanie, letenku. Ďalej upravuje zásady činnosti, iné práva a povinnosti.

2. Definície a výklad pojmov

Všeobecné obchodné podmienky – znamenajú tieto obchodné podmienky.

Záujemca – osoba, ktorá žiada o poslanie linku na letenku, ubytovanie.

NextBiz – znamená spoločnosť NextBiz, ktorá prevádzkuje internetovú stránku dovolenkuje.me prostredníctvom ktorej si záujemca môže vyžiadať ponuku na letenku, ubytovanie.

Formulár – je formulár, ktorý slúži na zadanie a následné odovzdanie požiadavky na ubytovanie, letenku.

Newsletter – pravidelné zasielanie zaujímavých ponúk max. 1x za týždeň na email záujemcu, pokiaľ s tým prostredníctvom formulára vyjadril súhlas. Záujemca má vždy možnosť sa z newslettera odhlásiť.

3. Postup pri zasielaní ponúk

a) Záujemca vyplní formulár, v ktorom zadá všetky povinné údaje

b) Po odoslaní formulára príde záujemcovi na email, ktorý zadal do formulára automatická odpoveď, že požiadavka bola prijatá.

c) Následne (spravidla do 48 hodín) príde záujemcovi email, ktorý bude obsahovať podrobné informácie – linky na ubytovanie, letenku.

4. Povinnosti

a) Spoločnosť NextBiz sa po odoslaní formulára zaväzuje poslať záujemcovi email s kompletnou ponukou, ktorý bude obsahovať presný názov hotela, kategóriu, typ stravovania a link, prostredníctvom ktorého si klient ubytovanie rezervuje. V prípade letenky bude záujemcovi poslaný email s názvom leteckej spoločnosti, linkom na webstránku pre rezerváciu letenky, miestom a dátumami odletu a príletu, prípadne ďalšími informáciami, vyžiadanými prostredníctvom formulára.

b) Záujemca je povinný pri vypĺňaní formulára zadávať pravdivé údaje.

5. Obmedzenie zodpovednosti

a) Spoločnosť NextBiz nemôže ani negarantuje ceny a dostupnosť ubytovania a leteniek, ktoré boli uvedené vo všetkých ponukách, ktoré boli záujemcovi zaslané.

b) Spoločnosť NextBiz letenku, ubytovanie nerezervuje.

c) Spoločnosť NextBiz nezodpovedá za kvalitu ubytovania.

d) Spoločnosť NexBiz nezodpovedá za prípadné škody, ktoré boli záujemcovi spôsobené platbou za ubytovanie, letenku.

6. Ustanovenia týkajúce sa záujemcu

a) Záujemca berie na vedomie, že ceny a obsadenosť leteniek a ubytovania sa menia a nie sú garantované.

b) Záujemca si ubytovanie, letenku rezervuje vždy samostatne.

c) Záujemca ovláda aspoň jeden svetový jazyk, aby si mohol ubytovanie, letenku rezervovať sám.

d) Záujemca vlastní platobnú kartu, prípadne iné platobné prostriedky, ktorými je možné platiť cez internet, aby mohol platbu samostatne realizovať.

7. Ochrana osobných údajov

a) Za účelom plnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, dáva Záujemca svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov spoločnosti NextBiz v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

b) Ak Záujemca označil vo formulári, že súhlasí so zasielaním newslettera, dáva svoj výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť NextBiz jeho osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko a email využila za účelom zasielania newslettera.

c) Spoločnosť NextBiz sa zaväzuje, že osobné údaje Záujemcu neposkytne tretím osobám.

8. Záverečné ustanovenia

a) Spoločnosť NextBiz si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť všeobecné obchodné podmienky. Spoločnosť NextBiz je povinná oznámiť skutočnosť, že boli všeobecné obchodné podmienky zmenené a zverejniť ich nové aktuálne znenie na internetovej stránke http://dovolenkuje.me/vseobecne-obchodne-podmienky/ Zmeny vstúpia v platnosť najneskôr 3. kalendárny deň od ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti NextBiz.

b) V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí všeobecných obchodných podmienok.

c) Záujemca a spoločnosť NextBiz sa dohodli, že akékoľvek spory týkajúce sa Záujemcu a stránky http://dovolenkuje.me, sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky a na riešenie sporov budú príslušné výlučne súdy Slovenskej republiky.

d) Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre Záujemcu a spoločnosť NextBiz dňom odoslania formulára.